ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ 2019

DC-Photo
ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎಂ. ವಿಜಯ ಶಂಕರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು & ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ)

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ