ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ : 12/09/2018 | ಕೊನೆ : 30/09/2018

ಸ್ಥಳ : ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ಆಫೀಸ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:12/09/2018 ರಂದು ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಂ. ವಿಜಯ್ ಶಂಕರ್, ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಹಿರಿಯ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.