Close

ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ

ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಭಾಗದ ನೇಮಕಾತಿ

25/10/2016 21/11/2016 ನೋಟ (682 KB) ಎಚ್.ಕೆ. ಸಹಾಯಕ (1: 1) (352 KB) ಎಚ್.ಕೆ. ವಾಚ್ಮನ್ (1: 1) (332 KB) ಎನ್ಎಚ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಕುಕ್ (1: 1) (454 KB) ಎನ್ಎಚ್ಕೆ ವಾಚ್ಮನ್ (1: 1) (395 KB)