ನಿವಾಸ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

ಅಗತ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಎ ಜೆ ಎಸ್ ಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.ನಾಗರಿಕರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸೇವೆಗಳ ಖಾತರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಭೇಟಿ: http://www.nadakacheri.karnataka.gov.in

ಎ ಜೆ ಎಸ್ ಕೆ ಕೇಂದ್ರ

ಸ್ಥಳ : ಎಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿಗಳು | ನಗರ : ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 560001
ದೂರವಾಣಿ : 080-22214550 | ಇಮೇಲ್ : commr[dot]sslr[at]gmail[dot]com