ಕೆ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ I.A.S

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕಂದಾಯ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಕೆಜಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560009

ಇಮೇಲ್ : dcurban[at]nic[dot]in
ಪದನಾಮ : ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 080-22211292
ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ : ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ,