ಪ್ರಸಿದ್ದರ ಸೂಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
ಜಿ.ಎನ್.ಶಿವಮೂರ್ತಿ I.A.S ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು dcurban[at]nic[dot]in 080-22211292 080-22214553 ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಕಂದಾಯ ಭವನದ ಹಿಂದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು- 560009
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
ಶ್ರೀಮತಿ. ಶ್ರೀ ರೂಪಾ, K.A.S ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು deo[dot]bangaloreu[at]gmail[dot]com 080-22211106 ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ , ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ,ಕಂದಾಯ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಕೆಜಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು 560009
ಪೊಲೀಸ್
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು 080-22943079
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ CEO ceobngu[at]kar[dot]nic[dot]in 080-22211107 080-22230289 ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ, ಎಸ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ರಸ್ತೆ, ಬನಶಂಕರಿ (ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಾಲಯ ಸಮೀಪ), ಬೆಂಗಳೂರು - 560050