Close
ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ
ಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಡಿಎಂ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಜೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ