ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಶ್ರೀ.ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆದಾಯ ಸಚಿವ
ಮಾನ್ಯ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು ಶ್ರೀ.ಆರ್.ವಿ.ದೇಶಪಾಂಡೆ
DC-Photo
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎಂ. ವಿಜಯ ಶಂಕರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.

ಸೇವೆಗಳು