ಯೋಜನೆಗಳು

ಮಾಸಾಶನ ಆದೇಶ

ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಯೋಜನೆಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಮಾಸಾಶನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕುರಿತು (372 Kb)

ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿನಾಂಕ: 06/08/2018

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ

ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು / ಅಧಿಸೂಚನೆ / ಸುತ್ತೋಲೆ ಕಡತದ ವಿಧ  ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಗ್ರಾಅಪ 21 ಗ್ರಾವಿಯೋ 2017(ಭಾಗ-5), ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:28.11.2017(PDF 1.56MB)(PDF 1.56MB) ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು ಅನುಸೂಚಿತ ಪಂಗಡದ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾಯ್ದೆ 2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. ಗ್ರಾಅಪ 33 ಗ್ರಾವಿಯೋ 2017, ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ:30.10.2017(PDF 483KB) ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾಯ್ದೆ 2013ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ…

ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿನಾಂಕ: 31/07/2018