Close

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆನೇಕಲ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ 27859232 27841632 ಆನೇಕಲ್ , ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಉತ್ತರ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ 22877069 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪೂರ್ವ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ 25616617 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ 26716200 ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಆನೇಕಲ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ eotpanekal@reddifmail.com 27859232 27841632 ಆನೇಕಲ್ , ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ eotpeast@gmail.com 25614626 ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ eotpbangaloresouth@gmail.com 26713384 ಬನಶಂಕರಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಉತ್ತರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ eotpnbangal@gmail.com 28460315 28461352 ಯಲಹಂಕ,ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ceobngu@kar.nic.in 26710580 Bengaluru Urban