ಜಿಲ್ಲಾ ವಿವರ

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿವರ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ / ಲಿಂಕ್
ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶ 2016-17 ಭಾಗ 2 23/07/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(8 MB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶ 2016-17 ಭಾಗ 1 16/04/2017 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(10 MB)