ಜಿಲ್ಲಾ ವಿವರ

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿವರ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶ 2016-17 ಭಾಗ 2 23/07/2018 ನೋಟ (8 MB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿಅಂಶ 2016-17 ಭಾಗ 1 16/04/2017 ನೋಟ (10 MB)