ನೇಮಕಾತಿ

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ೩೭೧ ಜೆ ರ ಅಡಿ ನೇಮಕಾತಿ

ಸೂಚನೆ

19/02/2019 31/12/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (275 KB) ಅಸಹಜ ಅಂಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ (362 KB) ನಕಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಟ್ಟಿ (161 KB) ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಟ್ಟಿ (190 KB) ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಿದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಟ್ಟಿ (410 KB)
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ

ಸೂಚನೆ

19/02/2019 31/12/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (264 KB) ಅಸಹಜ ಅಂಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ (7 MB) ನಕಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಟ್ಟಿ (1 MB) ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಟ್ಟಿ (3 MB) ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಿದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಟ್ಟಿ (4 MB)
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ

01/11/2018 30/06/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (3 MB)
ಆರ್ಕೈವ್