ನೇಮಕಾತಿ

ನೇಮಕಾತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ವಿಎ ನೇಮಕಾತಿ
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ –ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ, ಕಾಯುವ ಪಟ್ಟಿ
12/11/2019 20/11/2019 ನೋಟ (7 MB)
ವಿಎ ನೇಮಕಾತಿ 371 (ಜೆ)

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀಸಲಾತಿ ೩೭೧ (ಜೆ) ರ ಅಡಿ ನೇಮಕಾತಿ –ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ, ಕಾಯುವ ಪಟ್ಟಿ

12/11/2019 20/11/2019 ನೋಟ (4 MB)
ವಿಎ ನೇಮಕಾತಿ 371 (ಜೆ) ಕಾಯುವ ಪಟ್ಟಿ ಪಿಎಚ್‌ಸಿ

ವಿಎ ನೇಮಕಾತಿ 371 (ಜೆ) ಕಾಯುವ ಪಟ್ಟಿ ಪಿಎಚ್‌ಸಿ

21/08/2019 31/12/2019 ನೋಟ (585 KB)
ಎಚ್‌ಡಿಕೆ ವಿಎ ನೇಮಕಾತಿ ಪಿಎಚ್‌ಸಿ ಮತ್ತು ಕಾಯುವ ಪಟ್ಟಿ

ಎಚ್‌ಡಿಕೆ ವಿಎ ನೇಮಕಾತಿ ಪಿಎಚ್‌ಸಿ ಮತ್ತು ಕಾಯುವ ಪಟ್ಟಿ

21/08/2019 31/12/2019 ನೋಟ (2 MB)
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ೩೭೧ ಜೆ ರ ಅಡಿ ನೇಮಕಾತಿ

ಸೂಚನೆ

19/02/2019 31/12/2019 ನೋಟ (275 KB) ಅಸಹಜ ಅಂಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ (362 KB) ನಕಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಟ್ಟಿ (161 KB) ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಟ್ಟಿ (190 KB) ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಿದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಟ್ಟಿ (410 KB)
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ

ಸೂಚನೆ

19/02/2019 31/12/2019 ನೋಟ (264 KB) ಅಸಹಜ ಅಂಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ (7 MB) ನಕಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಟ್ಟಿ (1 MB) ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಟ್ಟಿ (3 MB) ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಿದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಟ್ಟಿ (4 MB)
ಆರ್ಕೈವ್