ನೇಮಕಾತಿ

ನೇಮಕಾತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞ / ವಸತಿ ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರ  ನೇಮಕಾತಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ,ಬೆಂಗಳೂರು

09/07/2019 14/08/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (295 KB)
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ

ವಿಎ ನಾನ್- ಎಚ್ ಡಿಕೆ  1: 5 ಅನುಪಾತ

29/05/2019 31/08/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (5 MB)
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ೩೭೧ ಜೆ ರ ಅಡಿ ನೇಮಕಾತಿ

1: 5 ಅನುಪಾತ 

29/05/2019 31/08/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (4 MB)
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ೩೭೧ ಜೆ ರ ಅಡಿ ನೇಮಕಾತಿ

ಸೂಚನೆ

19/02/2019 31/12/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (275 KB) ಅಸಹಜ ಅಂಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ (362 KB) ನಕಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಟ್ಟಿ (161 KB) ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಟ್ಟಿ (190 KB) ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಿದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಟ್ಟಿ (410 KB)
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ

ಸೂಚನೆ

19/02/2019 31/12/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (264 KB) ಅಸಹಜ ಅಂಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ (7 MB) ನಕಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಟ್ಟಿ (1 MB) ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಟ್ಟಿ (3 MB) ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಿದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಟ್ಟಿ (4 MB)
ಆರ್ಕೈವ್