ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ

ದೂರವಾಣಿ : 080-22352901

ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ

ದೂರವಾಣಿ : 080-22871945

ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ

ದೂರವಾಣಿ : 080-22952311

ಬಿ ಮ್ ಟಿ ಸಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ

ದೂರವಾಣಿ : 080-22952522

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ

ದೂರವಾಣಿ : 080-25585417

ಶಿವಾಜಿನಗರ

ದೂರವಾಣಿ : 080-22952321