ರೈಲ್ವೆ

ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರಂ

ದೂರವಾಣಿ : 080-23650308

ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ

ದೂರವಾಣಿ : 080-25485435

ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ

ದೂರವಾಣಿ : 080-23347651

ಯಶವಂತಪುರ

ದೂರವಾಣಿ : 080-23371444

ರೈಲ್ವೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ

ದೂರವಾಣಿ : 080-228784670

ರೈಲ್ವೇಸ್ ತನಿಖೆ

ದೂರವಾಣಿ : 139