ಜನಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ವಿವರ
ವರ್ಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಶೇಕಡಾವಾರು
ಪ್ರದೇಶ 2196 Sq.kms
ಜನಸಂಖ್ಯೆ-ಒಟ್ಟು 9621551
ಪುರುಷರು 5022661
ಮಹಿಳೆಯರು 4518890
ಗ್ರಾಮೀಣ 871607
ನಗರ 8749944
ದಶಕದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ 47.18%  
ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸಾಂದ್ರತೆ (ಪ್ರತಿ ಚದರ. ಕಿಮೀ)
ಒಟ್ಟು-ಸಾಕ್ಷರತೆ 87.67%
ಒಟ್ಟು-ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 1198385
ಒಟ್ಟು-ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 190239 121.16%
ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತ (1000 ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು) 916  
ಮಕ್ಕಳ ಸೆಕ್ಸ್ ಅನುಪಾತ(0 ರಿಂದ 6 ವರ್ಷಗಳು) 944  
ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸಗಾರರ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಮಾದರಿ
ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸಗಾರರು 3998286
ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಪುರುಷ ಕೆಲಸಗಾರ / ನೌಕರರು ಮಹಿಳ ಕೆಲಸಗಾರ / ನೌಕರರು
ರೆಡಿಮೇಡ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ 840 97976 309059
ಜವಳಿ 110 3747 2687
ರಾಸಾಯನಿಕ 186 6512 1465
ಎಂಜಿನಿಯರ್ 1210 58424 12172
ಇತರರು 5421 316048 96967