ಟೆಂಡರ್ಸ್

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಟೆಂಡರ್ – 19/01/2019

19/01/2019 – ದಿನಾಂಕದ ಟೆಂಡರ್

19/01/2019 31/12/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (2 MB)
ಟೆಂಡರ್ – 11/01/2019

11/01/2019 – ದಿನಾಂಕದ ಟೆಂಡರ್

11/01/2019 31/12/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (2 MB)
ಟೆಂಡರ್ – 05/01/2019

05/01/2019 – ದಿನಾಂಕದ ಟೆಂಡರ್

05/01/2019 31/12/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (2 MB)
ಟೆಂಡರ್ – 29/12/2018

29/12/2018 – ದಿನಾಂಕದ ಟೆಂಡರ್

29/12/2018 31/03/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (926 KB)
ಟೆಂಡರ್ – 22/12/2018

22/12/2018 – ದಿನಾಂಕದ ಟೆಂಡರ್ 

22/12/2018 31/03/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (670 KB)
ಆರ್ಕೈವ್