ಸುತ್ತೋಲೆ

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಹಿತಿ

ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ – ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗೆ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಹಂಚಿಕೆ.

23/10/2018 31/12/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (920 KB)
ಆರ್ಕೈವ್