ಟೆಂಡರ್ಸ್

ಟೆಂಡರ್ಸ್
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಟೆಂಡರ್ – 29/12/2018

29/12/2018 – ದಿನಾಂಕದ ಟೆಂಡರ್

29/12/2018 31/03/2019 ನೋಟ (926 KB)
ಟೆಂಡರ್ – 22/12/2018

22/12/2018 – ದಿನಾಂಕದ ಟೆಂಡರ್ 

22/12/2018 31/03/2019 ನೋಟ (670 KB)