ಟೆಂಡರ್ಸ್

ಟೆಂಡರ್ಸ್
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಟೆಂಡರ್ – 05/01/2019 05/01/2019 31/12/2019 ನೋಟ (402 KB)
ಟೆಂಡರ್ – 02/03/2019 02/04/2019 31/12/2019 ನೋಟ (1 MB)
ಟೆಂಡರ್ – 02/02/2019 02/04/2019 31/12/2019 ನೋಟ (1 MB)
ಟೆಂಡರ್ – 19/01/2019

19/01/2019 – ದಿನಾಂಕದ ಟೆಂಡರ್

19/01/2019 31/12/2019 ನೋಟ (2 MB)
ಟೆಂಡರ್ – 11/01/2019

11/01/2019 – ದಿನಾಂಕದ ಟೆಂಡರ್

11/01/2019 31/12/2019 ನೋಟ (2 MB)
ಟೆಂಡರ್ – 05/01/2019

05/01/2019 – ದಿನಾಂಕದ ಟೆಂಡರ್

05/01/2019 31/12/2019 ನೋಟ (2 MB)
ಆರ್ಕೈವ್