ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್

ದೂರವಾಣಿ : 080-25571488

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶ

ದೂರವಾಣಿ : 080-22975829

ಭಾರತೀಯ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿ

ದೂರವಾಣಿ : 080-22264205